Pravidla školy

Pravidla taneční školy Baila-conmigo

 1. Přihláška je závazná, po zaplacení nemůžeme kurzovné vracet. V případě vážných důvodů (stěhování, úmrtí v rodině, dlouhodobá nemoc) může být kurzovné vráceno (40% storno poplatek).
 2. Řádná docházka je v zájmu návštěvníka, absenci však nemůžeme finančně odškodnit. V případě, že je to možné, může být frekventantovi nabídnut náhradní termín výuky.
 3. Zrušení výuky je v případě nutnosti vyhrazena. Taneční škola je povinna včas frekventanty o změně informovat a výuku také nahradit.
 4. Činností taneční školy Baila-conmigo je taneční výchova v oblasti tance, zlepšování výkonnosti (tělesná kondice) a možnosti účasti na možných tanečních závodech, pokud kurzisti budou mít zájem.
 5. Pro navštěvování kurzů, je podmínkou pravidelná platba a aktivní docházka.
 6. Členství je předplaceno na dané období kurzu. Taneční škola má nárok na ukončení výuky daného kurzisty v okamžiku, kdy nebudou dodrženy pravidla školy:
  1. pokud nedojde k úhradě kurzu
  2. v případě hrubého chování
  3. opakovaného vyrušování v hodinách výuky, kdy se nebudou moc soustředit jiní kurzisti
  4. v okamžiku, kdy se zjistí, že kurzisti používají alkohol anebo jiné omamné látky
 7. Rodiče (či zákonní zástupci) ani jiné osoby nemají přístup na běžné tréninky, k tomu jsou organizovány ukázkové hodiny či exhibice. Pokud tomu nebude rozhodnuto jinak po osobní domluvě.
 8. Komunikace mezi školou a rodiči, kurzisty:
  1. Veškerá komunikace a předávání dokumentů probíhá výhradně mezi rodiči/kurzisty a školou. Informace pro rodiče nejsou předávány po nezletilých. Naopak, rodiče nebudou předávat informace ani dokumenty prostřednictvím nezletilých.
  2. Veškeré informace o dění, trénincích (lekcích), závodech a veškerých změnách jsou zveřejňovány na webových stránkách baila-conmigo.cz. nebo po domluvě posílány elektronickou poštou čí případným jiným internetovým kanálem (po domluvě)
  3. Důležitá upozornění nebo informace týkající se pouze konkrétních členů jsou zasílány na uvedené e-mailové adresy. Je třeba webové stránky i e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat, nejlépe denně.
  4. Pokud nemají členové/rodiče dostatečný přístup k e-mailu, internetu je třeba tuto skutečnost sdělit a dohodnout jiný způsob komunikace.
  5. Dotazy na taneční výkonnost nezletilých je třeba směřovat na hlavního lektora, nejlépe e-mailem, nebo si domluvit čas konzultace.
  6. Během lekcí není dovoleno se na lektory obracet s dotazy ohledně členů. K zodpovězení otázek a komunikaci s rodiči je před zahájením lekcí a po jeho ukončení zpravidla k dispozici lektor či manažer školy.
 9. Kurzisti budou na lekce chodit v předepsaném ustrojení. Pohodlné pro pohyb: sportovní s obuví, která nemá černou podrážku. Možno také společenské oblečení s obuví určenou pro tanec salsy.
 10. Během výuky není vhodné používat mobilní telefony. V případě, že se bez telefonu neobejdete, zajistěte prosím, aby ostatní nemohli být rušeni vyzváněním a jinými zvuky Vašeho mobilního aparátu.
 11. Kurzisti, nezletilý i rodiče jsou povinni dodržovat vnitřní řád zařízení, kde probíhá lekce, zejména používat pouze určené šatny a nevstupovat do sálu(haly) ve venkovní obuvi. V šatně nesmějí zůstávat cenné věci. Za ztráty či poškození osobních věcí se neručí.
 12. Kurzisti se do šatny dostaví včas tak, aby nejdéle 5 minut před zahájením lekcí byli převlečení a připraveni v “sálu”. Po ukončení lekce odcházejí členové do šatny. V případě nezletilých v době ukončení tréninku již na ně budou čekat rodiče (či zástupci). Za nezletilé do doby zahájení tréninku a po jeho ukončení zodpovídají plně rodiče (zákonní zástupci).
 13. Rodiče (zástupci) doprovází nezletilé až do haly, sálu a tam si je zase vyzvedávají. Samostatný příchod (odchod) nezletilých je možný pouze na základě písemného oznámení rodičů.
 14. Veškeré změny kontaktních údajů či zdravotního stavu (dlouhodobého i krátkodobého) je třeba neodkladně hlásit.
 15. Kurzisti jsou povinni neprodleně hlásit lektorům každý úraz, nebo špatný zdravotní stav vzniklý během tréninku.
 16. Každou nepřítomnost je třeba včas řádně omluvit do daného dne lekce, do 14h na vyhrazený e-mail anebo na kontaktní telefoní číslo, které Vám bude předáno osobně a je zveřejněno na webových strankach baila-conmigo.cz
 17. Výše kurzovného a rozpis lekcí jsou vyhlašovány vždy na příslušné období a jsou k dispozici na webových stránkách školy.
 18. Pořizování fotografií a videozáznamů v sálu v průběhu hodin na jakékoliv nosiče není možné bez souhlasu vyučujícího před zahájením lekce.